วิธีคิดภาษีรถยนต์ประเภทต่างๆ

วิธีคิดภาษีรถยนต์ประเภทต่างๆ

ภาษีรถยนต์ วิธีคิดภาษีรถยนต์ประเภทต่างๆ พร้อมตัวอย่างการคำนวน

 ตัวอย่างที่ 1 ภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง)

ขนาดเครื่องยนต์ 1331 ซีซี เวลาคำนวณภาษี ขนส่งจะคิดจากขนาดเครื่องยนต์ ให้ดูที่เอกสารอัตราภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522/1 ด้านล่าง

วิธีการคิด 1. 600 ซีซี แรก ซีซีละ 0.5 = 600 x 0.5 = 300 บาท
2. 601-1800 ซีซีๆ 1.50 = (1331-600) x 1.50 = 1,096.50 บาท
3. คิดเป็นภาษี = 300 + 1,096.50 = 1,396.50 บาท

สรุป เราต้องจ่ายภาษีรถยนต์คันนี้ 5 ปีๆ ละ 1,396.50 บาท
ปีที่ 6 ลด 10% = 1,396.50-10% = 1,256.85 บาท
ปีที่ 7 ลด 20% = 1,396.50-20% = 1,117.20 บาท
ปีที่ 8 ลด 30% = 1,396.50-30% = 977.55 บาท
ปีที่ 9 ลด 40% = 1,396.50-40% = 837.90 บาท
ปีที่ 10 –ตลอดอายุ ลด 50% = 1,396.50-50% = 698.25 บาท

ตัวอย่างที่ 2 ภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

(รถพวก 4 ประตู, Sport Rider, Mu7)
ขนาดเครื่องยนต์ 2,494 ซีซี เวลาคำนวณภาษี ขนส่งจะคิดจากขนาดเครื่องยนต์ ให้พวกดูที่เอกสารอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522/1 รถกลุ่มนี้ภาษีจะค่อนข้างแพง แต่ พ.ร.บ. ถูกครับแค่ 645.21 บาทครับ
วิธีการคิด 1. 600 ซีซี แรก ซีซีละ 0.5 บาท = 600×0.5 = 300 บาท
2. 601-1800 ซีซีๆ 1.50 บาท = (1800 – 600)x1.50 = 1,800 บาท
3. เกิน 1800 ซีซีๆ 4 บาท = (2494 – 1800) x 4 = 2,776 บาท
4. คิดเป็นภาษี = 300 + 1,800 +2,776 = 4,876 บาท

สรุป เราต้องจ่าย ภาษีรถยนต์ คันนี้ 5 ปีๆ ละ 4,876 บาท
ปีที่ 6 ลด 10% = 4,876-10% = 4,388.40 บาท
ปีที่ 7 ลด 20% = 4,876-20% = 3,900.80 บาท
ปีที่ 8 ลด 30% = 4,876-30% = 3,413.20 บาท
ปีที่ 9 ลด 40% = 4,876-40% = 2,925.60 บาท
ปีที่ 10 – ตลอดอายุ ลด 50% = 4,876-50% = 2,438 บาท

อัตราภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522/1

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนเก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซี.ซี.) บาท รถที่เก็บเป็นคัน บาท
1. ความจุกระบอกสูบ
1.1 600 ซีซี แรก ๆ ละ 0.05
1.2 601 – 1,800 ซี.ซี. ๆ ละ 1.50
1.3 เกิน 1,800 ซี.ซี. ๆ ละ 4.00
1.รถจักรยานยนต์ คันละ 100
2.รถพ่วงของรถจักรยานต์ คันละ 50
3.รถพ่วงนอกจากข้อ 2 คันละ 100
4.รถบดถนน คันละ 200
5.รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ 50
2. เป็นนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ 2 เท่า
3. เป็นรถเก่าใช้มาเกิน 5 ปี ให้ลดภาษี ร้อยละ
3.1 ปีที่ 6 10
3.2 ปีที่ 7 20
3.3 ปีที่ 8 30
3.4 ปีที่ 9 40
3.5 ปีที่ 10 และปีต่อ ๆ ไป 50
4.เป็นรถที่ใช้ล้ออย่างอื่นนอกจากล้อยางกลวง เพิ่มอีก 1/2

ตัวอย่างที่ 3 รถบรรทุกส่วนบุคคล
น้ำหนักรวม 1,400 กก. เวลาคำนวณภาษี ขนส่งจะคิดจากน้ำหนักของรถ ให้พวกเราดูที่เอกสาร อัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522/2 คอลัมน์สุดท้าย
วิธีการคิด ดูตรงช่องน้ำหนักรถ 1,251 – 1,500 กก. คิดภาษีปีละ = 900 บาท

อัตราภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522/2

น้ำหนักรถ(กิโลกรัม) 1.รถยนต์นั่งสำหรับบุคคลเกิน 7 คน 1.รถยนต์รับจ้าง-รถระหว่างจังหวัด-รถยนต์บริการ 1.รถยนต์รับจ้าง 1.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล2. รถยนต์ลากจูง3.รถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ในการเกษตร
ไม่เกิน 500 150 450 185 300
501 – 750 300 750 310 450
751-1,000 450 1050 450 600
1,001-1,250 800 1350 560 750
1,251-1,500 1000 1650 685 900
1,501-1,750 1300 2100 875 1050
1,751-2,000 1600 2550 1060 1350
2,001-2,500 1900 3000 1250 1650
2,501-3,000 2200 3450 1435 1950
3001-3500 2400 3900 1625 2250
3501-4000 2600 4350 1810 2550
4001-4500 2800 4800 2000 2850
4501-5000 3000 5250 2185 3150
5001-6000 3200 5700 2375 3450
6001-7000 3400 6150 2560 3750
7000 ขึ้นไป 3600 6600 2750 4050

ตัวอย่างที่ 4 รถนั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (รถตู้)
น้ำหนักรวม 1,900 กก. เวลาคำนวณภาษี ขนส่งจะคิดจากน้ำหนักของรถ ให้พวกเราดูที่เอกสารอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522/3 คอลัมน์แรก
วิธีการคิด ดูตรงช่องน้ำหนักรถ 1,751 – 2,000 กก. คิดภาษีปีละ = 1,600 บาท

อัตราภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522/3

น้ำหนักรถเป็นกืโลกรัม รถที่ใช้ในการขนส่ง
ประจำทาง ไม่ประจำทาง โดยสารขนาดเล็ก ส่วนบุคคล
ไม่มากกว่า 500 กิโลกรัม 300 บาท 450 บาท 300 บาท 150 บาท
ตั้งแต่ 501 – 750 กิโลกรัม 400 บาท 600 บาท 400 บาท 300 บาท
ตั้งแต่ 751 – 1,000 กิโลกรัม 500 บาท 750 บาท 500 บาท 450 บาท
ตั้งแต่ 1,001 – 1,250 กิโลกรัม 600 บาท 900 บาท 600 บาท 800 บาท
ตั้งแต่ 1,251 – 1,500 กิโลกรัม 700 บาท 1,050 บาท 700 บาท 1,000 บาท
ตั้งแต่ 1,501 – 1,750 กิโลกรัม 900 บาท 1,350 บาท 900 บาท 1,300 บาท
ตั้งแต่ 1,751 – 2,000 กิโลกรัม 1,100 บาท 1,650 บาท 1,100 บาท 1,600 บาท
ตั้งแต่ 2,001 – 2,500 กิโลกรัม 1,300 บาท 1,950 บาท 1,300 บาท 1,900 บาท
ตั้งแต่ 2,501 – 3,000 กิโลกรัม 1,500 บาท 2,250 บาท 1,500 บาท 2,200 บาท
ตั้งแต่ 3,001 – 3,500 กิโลกรัม 1,700 บาท 2,540 บาท 2,400 บาท
ตั้งแต่ 3,501 – 4,000 กิโลกรัม 1,900 บาท 2,850 บาท 2,600 บาท
ตั้งแต่ 4,001 – 4,500 กิโลกรัม 2,100 บาท 3,150 บาท 2,800 บาท
ตั้งแต่ 4,501 – 5,000 กิโลกรัม 2,300 บาท 3,450 บาท 3,000 บาท
ตั้งแต่ 5,001 – 6,000 กิโลกรัม 2,500 บาท 3,750 บาท 3,200 บาท
ตั้งแต่ 6,001 – 7,000 กิโลกรัม 2,700 บาท 4,050 บาท 3,400 บาท
ตั้งแต่ 7001 กิโลกรัมขึ้นไป 2,900 บาท 4,350 บาท 3,600 บาท
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s